Một số vấn đề và nguyên tắc cơ bản về tranh tụng trong tố tụng hình sự

Tranh tụng trong TTHS là một khái niệm quen thuộc và là một trong những nguyên tắc cơ bản của TTHS, được áp dụng phổ biến ở các nước thuộc hệ thống pháp luật Anh – Mỹ và các nước phương Tây. Nhưng ở nước ta, đây là một vấn đề còn mới mẻ, ít được đề cập trong khoa học pháp lý. Trong những năm gần đây, một số bài viết của các tác giả đề cập về vấn đề này ở những mức độ nhất định và với rất nhiều quan điểm khác nhau. Vấn đề tranh tụng bước đầu đã được đề cập trong BLTTHSVN. Đặc biệt vấn đề này còn được đề cập chính thức trong nội dung Nghị quyết 08/-NQ/TW ngày 02 tháng 1 năm 2002 của BCT về một số nhiệm vụ trọng tâ