Dịch vụ tư vấn pháp luật : Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;  Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.
Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

140 73 lap doanh nghiep Dịch vụ tư vấn pháp luật : Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền
quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty

3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đâ